ខ្ញុំចង់បើកជាមួយបណ្តាញណាត់នៅក្នុងក្យូតូ។

អ្នកអាចបង្កើតផ្ទាល់របស់គេហទំព័រឥតគិតថ្លៃទាំងស្រុងនៃបន្ទុក។ ប្រសិនបើអ្នកកំពុងស្វែងរកមិត្តថ្មីដែលចង់រស័ព្ទមួយចំនួនដើម្បីបញ្ជាក់គ្រាន់តែជជែកឬជជែកជាមួយនឹងក្យូតូទីក្រុងក្យូ។ ល្អក្យូបណ្តាញសម្រាប់ក្មេងប្រុសនិងក្មេងស្រីក៏ត្រូវបានដំឡើង,ពិតគិតថ្លៃ។ មិនមានកាតបន្តឹងលើចំនួននៃសារឬឆ្លើយឆ្លង។ នេះអាចនាំឱ្យមានការក្លែងគណនី។ ប្រព័ន្ធនេះគឺជាតំណសំខាន់សម្រាប់គ្រប់ពលរដ្ឋ។ អ្នកអាចរក្សាទុករបស់ខ្លួនគេហទំព័រឥតគិតថ្លៃទាំងស្រុងនៃបន្ទុក។ អ្នកត្រូវការស័ព្ទមួយចំនួន,ប្រសិនបើអ្នកស្គាល់គ្នាថ្មីមួយនៃទីក្រុងនេះ,អ្នកអាចត្រឹមតែជជែកនិងទំនាក់ទំនងជាមួយទីក្រុងក្យូតូទីក្រុងក្យូ។
ជជែករ៉ូឡែតឥតគិតថ្លៃ ធម្មតាវីដេអូណាត់ជួប បណ្តាញវីដេអូជជែកបន្ទប់ណាត់ជួប ដោយគ្មានការចុះឈ្មោះ ១៨ វីដេអូជជែកលើបណ្តាញដោយគ្មានការចុះឈ្មោះ សម្រាប់ឥតគិតថ្លៃ វីដេអូបន្ទប់ជជែកជាមួយនឹងក្មេងស្រីឥតគិតថ្លៃលើបណ្តាញ ស្ត្រីម្នាក់ចង់ជួបផ្សព្វផ្សាយ ពីររបស់ទូរស័ព្ទឥតគិតថ្លៃ វីដេអូជជែកផ្ទាល់ណាត់ជួប