ដើម្បីជួបក្មេងស្រីមិនអាចតឹងណាស់ស្រស់ស្អាត,ជាពិសេសប្រសិនបើអ្នកពិតជាមានគំនិតនៃរបៀបដែលអ្នកចង់ទៅឥរិយាបទ។ មិនថាអ្នកកំពុងសម្លឹងរកគ្រាន់តែជាមិត្តល្អ,ជាធម្មតាអ្នកស្គាល់គ្នាឬស្រឡាញ់,មានជាក់លាក់អ្វីដែលអ្នកគួរធ្វើឬជៀសវា,ប្រសិនបើអ្នកចង់ដើម្បីកសាងទំនាក់ទំនងជាមួយក្មេងស្រីមួយ។ សំណាងល្អ,នេះគឺដូចជាអ្វីគ្រប់យ៉ាងប៉ុន្តែភាគច្រើនងាយស្រួលជាងអ្នកប្រហែល។ ការរៀនដែលអ្នកបានត្រឹមណែនាំ,ហើយទៅសកម្មជន,បន្ទាប់មកអ្នកទទួលបានដើម្បីដឹងទាំងអស់នៃការតែម្នាក់ឯងក្មេងស្រី។

About