រួមភេទ (ស្ត្រី)។ រួមភេទ -ឯកជនស្ត្រីជួទៃនិងណាត់ជួប។ គ្រាន់តែចុចម្តងបរិសុទ្ធ

About