ប្រសិនបើអ្នកជួបជាមួយក្មេងស្រីអ្នកពិតជាចូលចិត្ត,ធម្មជាតិប្រតិកម្មទៅការពិតដែលថាអ្នកចំណាយពេលច្រើនជាមួយនាងចង់បាន។ ងាយស្រួលវិធីដើម្បីធ្វើឱ្យប្រាកដថាអ្នកមើលឃើញអ្នកម្តងទៀតនិងអ្នកទទួលបានដើម្បីដឹងថាពួកគេល្អប្រសើរ,គឺដើម្បីទទួលបានរបស់ទូរស័ព្ទចំនួន។ ប្រសិនបើអ្នកកំពុងព្យាយាមដ៏លំបាកនេះដើម្បីដោះស្រាយកិច្ចការនេះ,អ្នកអាចជាញឹកញាប់ត្រូវបានភ័យនិងបាត់បង់ទំនុកចិត្ត។ ប៉ុន្តែមិនបានព្រួយបារម្ភប្រសិនបើអ្នកចង់ទទួលបានចំនួននៃក្មេងស្រីមួយ,អ្នកត្រូវធ្វើគឺដើម្បីអនុវត្តតាមជំហាន។

About