ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះសម្រាប់ឥតគិតថ្លៃនិងទទួលបានតែងតែមានព័ត៌មាននិងផ្តល់ជូនសម្រាប់បណ្តាញទំនាក់ទំនងតម្លៃ។ បាទ,ខ្ញុំចង់ត្រូវបានជូនដំណឹងអំពីការផ្តល់ជូននិងព្រឹត្តិការណ៍នៅលើប្រធានបទនៃ»ទំនាក់ទំនង»ពីក្រុមហ៊ុននៃការ តាមអ៊ីម៉ែល។ របស់ខ្ញុំលំដាប់ខ្ញុំអាច នៅពេលណាមួយដោយអ៊ីម៉ែលព័ត៌មាន។ ផងដែររួមបញ្ចូលគ្នានៅក្នុងអ៊ីម៉ែលតំណមួយដើម្បីជាវជាប្រចាំ។ ការ ង ប្រព័ន្ធផ្សព្វប៊ែ និង ប៊ែ ។ អាសយដ្ឋាននៃការ និងឯកជនព័ត៌មានក្រោមតំណខាងក្រោម។

About