គន្លឹះសម្រាប់បុរស៖អ្វីដែលខ្ញុំអាចសរសេរជាមួយនឹងក្មេងស្រី។ និងអ្វីដែលជាការល្អបំផុតជជែកស្បែកសម្រាប់ ។ ទាំងអស់គន្លឹះនៅក្នុងវីដេអូនេះ។ ចំណាំ៖ជាមួយនឹងសំណួរមួយជជែកដាក់,អ្នកយល់ស្របថាខ្ញុំបានត្រួក្តីអធិប្បាយរូបភាពនៅក្នុងវីដេអូអាចប្រើប្រាស់។ ឈ្មោះរូបភាពនៃការជជែកជាដៃគូ,ខ្ញុំមាទៃ។ អំពីខ្ញុំស្ម័គ្រការផ្តល់ជូនដើម្បីរម្ភឬ (សូមមើលខាងក្រោម)។ សម្រាប់អំណោយមួយ,ខ្ញុំនឹងឆ្លើយអ្នកមានជាមួយសូមអរគុណអ្នក,សំណួរមួយនៃការឯកជនអនាមិកតាមអ៊ីម៉ែល។

About