ណាត់ជួបនៅលើអ៊ីនធឺណិតដូចជាច្រើនផ្សេងទៀតសេវាកម្ម»បច្ចេកវិទ្យាអ៊ីនធឺណិត»ឧស្សាហកម្ម, មានរួចទៅហើយមកចូលទៅក្នុងជីវិតយើង។ អ្នកអាចឮជាច្រើននៃរឿងរ៉ាវនៃរបៀបដែលស្គាល់គ្នាតាមរយៈអ៊ីនធឺណិបានជួយដើម្បីរកឃើត្តរួមព្រលឹងនៅក្នុងអនាគតដើម្បីបង្កើតយ៉ាងខ្លាំងក្រុមគ្រួសារប៉ុន្តែមានមួយទៀតនិន្នាការ។ បើយោងតាមស្ថិតិនៅឆ្នាំ ២០១៥ ភាគរយនៃការលែងលះមានចំនួនជាង ៥៨, ខណៈពេលដែលពាហ៍ពិពាហ៍រយៈពេលតិចជាងមួយឆ្នាំ។ តើមានអ្វីជាបញ្ហា

About